1. Arkhamer 2018 to zlot miłośników literatury, fantastyki oraz gier organizowany przez Kaliski Klub Fantastyki Arkham, przy wsparciu Stowarzyszenia Klub Fantastyki Arkham.
 2. Każdy uczestnik konwentu Arkhamer 2018 (zwanego dalej Arkhamerem) nabywając wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać jego warunki.
 3. Wszystkie osoby uczestniczące w Arkhamerze mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu.
 4. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z ponoszenia ewentualnych konsekwencji, wyciągniętych wskutek jego nieprzestrzegania.
 5. Regulamin dostępny będzie:
  • na stronie internetowej www.arkhamer.pl,
  • w miejscach sprzedaży wejściówek,
  • w informatorze, otrzymywanym wraz z zakupem biletu.
 6. Arkhamer odbywa się na terenie Zespołu Szkół nr 10 w Kaliszu, przy ul. Podmiejskiej 9a, w dniach 24-26 sierpnia 2018r..
 7. Na terenie Arkhamera uczestnicy mogą przebywać przez cały czas trwania konwentu, tj.: od 24.08.2018r. od godziny 14:00 do 26.08.2018r. do godziny 15:00.
 8. Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Arkhamera do godz. 00:00 kolejnego dnia lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do zakończenia konwentu.
 9. Na terenie Arkhamera mogą przebywać jedynie osoby posiadające akredytację do tego uprawniającą
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. Zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie identyfikatora może skutkować nie wpuszczeniem na teren imprezy lub usunięciem z niej. W razie uszkodzenia lub zagubienia identyfikatora należy zgłosić się do akredytacji w celu zakupu nowej wejściówki.
 11. Osobom nieposiadającym identyfikatora służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia.
 12. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody zdrowotne i moralne uczestników imprezy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik winien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem konwentu.
 13. Na terenie Arkhamera znajdować się będzie punkt doraźnej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników przedmedycznych i ratowników medycznych w zakresie przysługujących im kompetencji zawodowych.
 14. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji i posiadać przez cały czas trwania imprezy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Arkhamerze wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny będzie:
  • na stronie internetowej www.arkhamer.pl,
  • w miejscach sprzedaży wejściówek.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 16. Zabronione jest wnoszenie na teren Arkhamera:
  • broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
  • przedmiotów niebezpiecznych (w tym zabawek ASG, EAG, markerów paintball i innych),
  • amunicji do wyżej wymienionych;
  • broni białej (z wyjątkiem małych noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej);
  • broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.);
  • materiałów wybuchowych;
  • substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych;
  • środków odurzających;
  • innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Przedmioty wymienione w pkt. 14 wolno wnosić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Koordynatora konwentu, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu. Zgoda wyrażona w formie innej niż pisemna jest nieważna.
 18. Repliki broni (ASG, AEG) oraz markery paintball wolno wnosić na teren imprezy, jeśli mają:
  • rozłączone napędy (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu),
  • zwolnione sprężyny,
  • puste magazynki i komory nabojowe,
  • bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej.
  • Powyższe właściwości tych przedmiotów należy utrzymywać przez cały czas trwania konwentu.
 19. Podczas trwania Arkhamera zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć, czy gier typu larp).
 20. Uczestnicy Arkhamera są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie znajdującym się dookoła budynku szkoły.
 21. Na terenie Arkhamera obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest poza terenem szkoły i w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatorów.
 22. Na terenie Arkhamera obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, jak i zażywania środków psychotropowych oraz odurzających – w przypadku odnalezienia u uczestnika ww. środków, nastąpi ich natychmiastowa konfiskata, a w razie sprawiania problemów ze strony uczestnika, dyscyplinarne usunięcie go z terenu konwentu. W każdym takim przypadku zostanie wezwana Policja.
 23. Każdy uczestnik Arkhamera zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Koordynatorom konwentu – ich decyzja jest jednak ostateczna. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami organem rozstrzygającym jest Koordynator Główny, a jego decyzja jest ostateczna.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Arkhamera. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 25. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu szkoły usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 26. Na terenie Arkhamera noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonym przez organizatorów miejscu. W przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z Organizatorami.
 27. W sleeproomie obowiązuje cisza nocna – od godz. 24:00 do godz. 7:00. Osoby korzystające ze sleeproomu proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.
 28. Osoby prowadzące punkty programu (zwane dalej Prelegentami) zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana. W przypadku uszkodzeń sali podczas jej wydawania, Prelegenci zobowiązani powiadomić o tym Organizatorów.
 29. Osoby korzystające ze zniżki w akredytacji za przeprowadzane punkty programu w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań zobowiązane są wnieść dopłatę do akredytacji w wysokości zniżki.
 30. Nagrodami w konkursach są bony z walutą konwentową podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę konwentową nie przewiduje się rekompensaty.
 31. Osoby biorące udział w przygotowaniu i obsłudze Arkhamera noszące identyfikator oznaczony jako „Organizator” lub „Koordynator” mogą brać udział w konkursach i turniejach przeprowadzanych podczas Arkhamera. Nie mogą one jednak wygrywać nagród.
 32. Na terenie Arkhamera zabrania się rozpowszechniania utworów chronionych prawami autorskimi.
 33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym Prelegentów) podczas trwania konwentu.
 34. Na terenie Arkhamera obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, mogą zostać usunięte z terenu konwentu.
 35. Każdy uczestnik zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.
 36. Każdy uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas trwania konwentu w celach promocyjnych Arkhamera oraz na rzecz relacji akredytowanych mediów.

Nieletni uczestnicy by wziąć udział w wydarzeniu, muszą przynieść wypełnioną przez rodziców zgodę.

POBIERZ DOKUMENT
 1. Arkhamer 2017 to zlot miłośników literatury, fantastyki oraz gier organizowany przez Kaliski Klub Fantastyki Arkham, przy wsparciu Stowarzyszenia Thorn.
 2. Każdy uczestnik konwentu Arkhamer 2017 (zwanego dalej Arkhamerem) nabywając wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać jego warunki.
 3. Wszystkie osoby uczestniczące w Arkhamerze mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu.
 4. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z ponoszenia ewentualnych konsekwencji, wyciągniętych wskutek jego nieprzestrzegania.
 5. Regulamin dostępny będzie:
  • na stronie internetowej www.arkhamer.pl,
  • w miejscach sprzedaży wejściówek,
  • w informatorze, otrzymywanym wraz z zakupem biletu.
 6. Arkhamer odbywa się na terenie Zespołu Szkół nr 10 w Kaliszu, przy ul. Podmiejskiej 9a, w dniach 16-18 czerwca 2017r..
 7. Na terenie Arkhamera uczestnicy mogą przebywać przez cały czas trwania konwentu, tj.: od 16.06.2017r. od godziny 14:00 do 18.06.2017r. do godziny 15:00.
  Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Arkhamera do godz. 00:00 kolejnego dnia lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do zakończenia konwentu.
 8. Na terenie Arkhamera mogą przebywać jedynie osoby posiadające akredytacje do tego uprawniającą
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. Zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie identyfikatora może skutkować niewpuszczeniem na teren imprezy lub usunięciem z niej. W razie uszkodzenia lub zagubienia identyfikatora należy zgłosić się do akredytacji w celu zakupu nowej wejściówki.
 10. Osobom nie posiadającym identyfikatora służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia.
 11. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody zdrowotne i moralne uczestników imprezy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik winien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem konwentu.
 12. Na terenie Arkhamera znajdować się będzie punkt doraźnej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników przedmedycznych i ratowników medycznych w zakresie przysługujących im kompetencji zawodowych.
 13. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji i posiadać przez cały czas trwania imprezy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Arkhamerze wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny będzie:
  • na stronie internetowej www.arkhamer.pl,
  • w miejscach sprzedaży wejściówek.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 15. Zabronione jest wnoszenie na teren Arkhamera:
  • broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
  • przedmiotów niebezpiecznych (w tym zabawek ASG, EAG, markerów paintball i innych),
  • amunicji do wyżej wymienionych;
  • broni białej (z wyjątkiem małych noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej);
  • broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.);
  • materiałów wybuchowych;
  • substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych;
  • środków odurzających;
  • innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Przedmioty wymienione w pkt. 14 wolno wnosić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Koordynatora konwentu, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu. Zgoda wyrażona w formie innej niż pisemna jest nieważna.
 17. Repliki broni (ASG, AEG) oraz markery paintball wolno wnosić na teren imprezy, jeśli mają:
  • rozłączone napędy (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu),
  • zwolnione sprężyny,
  • puste magazynki i komory nabojowe,
  • bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej.
   Powyższe właściwości tych przedmiotów należy utrzymywać przez cały czas trwania konwentu.
 18. Podczas trwania Arkhamera zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć, czy gier typu larp).
 19. Uczestnicy Arkhamera są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie znajdującym się dookoła budynku szkoły.
 20. Na terenie Arkhamera obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest poza terenem szkoły i w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatorów.
 21. Na terenie Arkhamera obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, jak i zażywania środków psychotropowych oraz odurzających – w przypadku odnalezienia u uczestnika ww. środków, nastąpi ich natychmiastowa konfiskata, a w razie sprawiania problemów ze strony uczestnika, dyscyplinarne usunięcie go z terenu konwentu. W każdym takim przypadku zostanie wezwana Policja.
 22. Każdy uczestnik Arkhamera zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Koordynatorom konwentu – ich decyzja jest jednak ostateczna. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami organem rozstrzygającym jest Koordynator Główny, a jego decyzja jest ostateczna.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Arkhamera. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 24. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu szkoły usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 25. Na terenie Arkhamera noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonym przez organizatorów miejscu. W przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z Organizatorami.
 26. W sleeproomie obowiązuje cisza nocna – od godz. 24:00 do godz. 7:00. Osoby korzystające ze sleeproomu proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.
 27. Osoby prowadzące punkty programu (zwane dalej Prelegentami) zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana. W przypadku uszkodzeń sali podczas jej wydawania, Prelegenci zobowiązani powiadomić o tym Organizatorów.
 28. Osoby korzystające ze zniżki w akredytacji za przeprowadzane punkty programu w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań zobowiązane są wnieść dopłatę do akredytacji w wysokości zniżki.
 29. Nagrodami w konkursach są bony z walutą konwentową podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę konwentową nie przewiduje się rekompensaty.
 30. Osoby biorące udział w przygotowaniu i obsłudze Arkhamera noszące identyfikator oznaczony jako „Organizator” lub „Koordynator” mogą brać udział w konkursach i turniejach przeprowadzanych podczas Arkhamera. Nie mogą one jednak wygrywać nagród.
 31. Na terenie Arkhamera zabrania się rozpowszechniania utworów chronionych prawami autorskimi.
 32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym Prelegentów) podczas trwania konwentu.
 33. Na terenie Arkhamera obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, mogą zostać usunięte z terenu konwentu.
 34. Każdy uczestnik zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.
 35. Każdy uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas trwania konwentu w celach promocyjnych Arkhamera oraz na rzecz relacji akredytowanych mediów.
 1. W pokazie strojów może wystąpić każdy uczestnik z wykupioną wejściówką na imprezę Arkhamer.
 2. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 11 czerwca w następującej formie:
  • Imię i nazwisko
  • Nick
  • Postać (jeśli jest to istniejąca postać prosimy o dołączenie kart referencyjnych z przedstawieniem postaci, nazwę serii oraz imię postaci)
  • Podkład muzyczny (można oddać na miejscu) w formacie mp3
  • Kategoria (dział fantastyka, postapo, manga/anime, gry)
 3. Widownia odda głosy na rozdanych przez organizatorów kartach głosowania.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, a nawet odwołanie wydarzenia, jeśli nie zgłosi się wystarczająca ilość osób.
 5. Istnieje możliwość zgłoszenia stroju na konwencie, należy jednak wtedy dostarczyć wszystkie potrzebne materiały organizatorom.
 6. Zgłoszenia w trakcie konwentu będą przyjmowane do godziny 12 w sobotę.
 7. Zgłoszenia wysyła się na adres [email protected]

Nieletni uczestnicy by wziąć udział w wydarzeniu, muszą przynieść wypełnioną przez rodziców zgodę.

POBIERZ DOKUMENT